Vereniging

Op 1 januari 1968 startte de bouw van 88 woningen aan de Albertine Agneslaan, Amalia van Solmslaan en Louise Henriëttestraat door het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De aannemer was de firma Verschoor.

De stichtingskosten van de woningen werden geraamd op ƒ 35000 voor het type E1, ƒ 38500 voor type E2 en ƒ 46500 voor type E10. Een garage zou ƒ 4000 gaan kosten. Een vijftal toekomstige deelnemers in het bouwproject stak de koppen bij elkaar. Ze verklaarden in een schriftelijk stuk, gedateerd  Schiedam 26 februari 1968, voorzien van hun handtekeningen, op te richten bij deze akte de vereniging van huiseigenaren 88 woningen Holy, te vestigen te Vlaardingen. Het waren: Adolf Frederik van den Braak (procuratiehouder), Willem Bastiaan Herweijer (technisch hoofdambtenaar A), Hendricus Kautz (instrumentatie-assistent), Arie Willem Zwamborn (boekhouder) en Gerardus Jacobus Verburg (ambtenaar). Zij nodigden de deelnemers in het project uit voor een oprichtingsvergadering op donderdag 18 april 1968 in gebouw Triangel. In deze vergadering werden de initiatiefnemers met grote meerderheid (57 tot 61 stemmen van de 63 aanwezige leden) gekozen als bestuursleden. Sindsdien is er eenmaal per jaar (voorjaar) een Algemene Ledenvergadering (ALV).

 Volgens de Statuten van 7 september 1981 kunnen lid worden van de ‘Vereniging van Huiseigenaren 88 woningen Holy’  alle eigenaren of erfpachthouders van de 88 woningen gelegen aan de Albertine Agneslaan (oneven nummers), Louise Henriëttestraat (alle nummers) en Amalia van Solmslaan (even nummers) dan wel de eigenaar van een andere woning, welke in de directe omgeving van de hier bedoelde woningen gelegen is. De  doeleinden werden als volgt omschreven: 1) het bevorderen van de belangen van haar leden; 2) het administreren en het beheren van het centraal antennesysteem. De contributie werd vastgesteld op ƒ 15,–, waaronder ƒ 10,– voor het onderhoud van het centraal antennesysteem (C.A.S.). Daar bleef het niet bij. Ook het beheer van een drainagesysteem, bemoeienis met een centraal verwarmingssysteem en het uitvoeren van een schildercontract zijn als collectieve verenigingsactiviteiten opgepakt. Daarnaast kanaliseerde het bestuur allerlei klachten en wensen van de leden. Anno 2009 zijn dat laatste en het onderhoud om de acht à tien jaar van het drainagesysteem als verenigingsactiviteiten overgebleven. De jaarlijks bijdrage is 20 euro per woning per jaar.

 Eén en ander is ontleend aan het jubileumboek van ons lid Jan P. van de Voort, Veertig jaar vereniging van huiseigenaren ’88 Woningen Holy’ 1968 – 2008 (Schiedam, 2008). Ook kan men in de notulen van de Algemene Ledenvergadering  die activiteiten terugzien.